tiếng việt | 日本語
  • 2019.03.12

Ngày mùng 8 tháng 2, Trưởng Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Phan Tiến Hoàng đã đến thị sát công ty tiếp nhận Thực tập sinh.

Ngày mùng 5 tháng 2 năm 2019, Trưởng Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Phan Tiến Hoàng đã đến thăm hỏi và thị sát công ty tiếp nhận Thực tập sinh tại tỉnh Chiba. Dựa trên tình hình thực tế của Thực tập sinh, ông […]

  • 2019.03.12

Ngày mùng 6 tháng 2, Trưởng Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Phan Tiến Hoàng đã đến thị sát công ty tiếp nhận Thực tập sinh.

Ngày mùng 6 tháng 2 năm 2019, Trưởng Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Phan Tiến Hoàng đã đến thăm hỏi và thị sát công ty tiếp nhận Thực tập sinh tại tỉnh Saitama. Dựa trên tình hình thực tế của Thực tập sinh, ông […]

  • 2019.03.12

Ngày mùng 5 tháng 2, Trưởng Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Phan Tiến Hoàng đã đến thị sát công ty tiếp nhận Thực tập sinh.

Ngày mùng 5 tháng 2 năm 2019, Trưởng Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Phan Tiến Hoàng đã đến thăm hỏi và thị sát công ty tiếp nhận Thực tập sinh tại tỉnh Saitama. Dựa trên tình hình thực tế của Thực tập sinh, ông […]